askOLI algemene voorwaarden voor eindgebruikers

Algemene voorwaarden van 3/5/2022

1. Inleiding

De diensten worden geleverd door askOLI bvba, Avenue Mélina Mercouri 9 Bte 9.2, 7000 Bergen, met ondernemingsnummer BE0707.587.581.
Deze algemene voorwaarden gelden voor elke gebruiker van de askoli.net websites en de verbonden applicaties, zoals browser extensies en mobiele apps. Gebruik van de website of een van de applicaties, zelfs zonder het aanmaken van een account, behelzen het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
Indien u het niet eens bent met een clausule in deze voorwaarden, dan dient u het gebruik van de website(s) en applicaties stop te zetten.
Deze algemene voorwaarden kunnen wijzigen in de tijd. Daarom dient u steeds de meest actuele versie te raadplegen. Indien gewenst kunt u de huidige versie opslaan op uw computer.

2. Het askOLI account

U kunt op askOLI gratis een account aanmaken om gebruik te maken van de geboden mogelijkheden. Hetzelfde account kan gedeeld worden door verschillende toestellen, bijvoorbeeld uw vaste computer, uw tablet en uw smartphone. Eén persoon kan maximaal één account aanmaken en het aantal toestellen wat dezelfde account kan gebruiken kan beperkt worden.

Een account kan gratis zijn, gesponsord door advertenties, of betalend (premium) en kan toegang geven tot alle voordeelprogramma's of een deel ervan. De inhoud en samenstelling van de verschillende opties kan op elk moment door askOLI aangepast worden. Opties kunnen ook geschrapt worden of nieuwe opties kunnen toegevoegd worden.

Om een account aan te maken dient u meerderjarig te zijn.
Wij vragen zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens van onze gebruikers. Met het aanmaken van een account bevestigt u correcte gegevens op te geven en deze later te actualiseren indien nodig. Indien u fictieve gegevens invoert kan u bij verlies van uw wachtwoord buitengesloten worden uit uw account of kan er eventueel door derden misbruikt van gemaakt worden.

3. Deactiveren van uw account door askOLI

Wij behouden ons het recht voor uw account te deactiveren, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot volgende gevallen:

 • Indien er meer dan 1 jaar geen activiteit in uw account is geweest, dus ook geen verbinding meer tussen tenminste een van uw toestellen en uw account.
 • Indien er frauduleus gebruik van uw account is gemaakt, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot:
  • Het niet respecteren van het copyright van askOLI.
  • Het aanmaken van meerdere accounts om een beloning voor verwijzingen te krijgen.
  • Pogingen tot inbreken in het systeem of pogingen tot exporteren van gegevens op een wijze die niet door de askOLI voorzien is.
  • Pogingen om het normale gebruik of de normale werking van de site te omzeilen.
 • Indien u inbreuk pleegt op volgende gedragsregels: U zal op geen enkele wijze via askOLI en verbonden applicaties, inclusief onze sociale media pagina’s, informatie verspreiden die sexueel getint, racistisch, vervalst, opruiend, leugenachtig, beledigend, tegen de openbare orde of de goede zeden is, of die op elke andere wijze afbreuk doet aan de rechten van derden.
 • Indien u andere regels van de algemene voorwaarden niet volgt.

Het deactiveren van uw account geeft geen recht op enigerlei compensatie of terugbetaling, noch sluit dit onze mogelijkheid tot het opeisen van verdere schadevergoedingen niet uit.

4. Deactiveren van uw account door uzelf

Het wissen van uw account kan gebeuren via dit formulier of door het verzenden van een mail naar info@askoli.net, vanaf het email adres waarmee het account gekoppeld is. Indien u ophoudt de askOLI applicaties te gebruiken en niet meer inlogt op de askOLI website(s) kan uw account eventueel op ons initiatief gewist worden, zie punt 3.
Het wissen van de applicaties op uw toestellen kan gebeuren op de standaard wijze, gebruikelijk op uw toestel of in uw webbrowser.
Het deactiveren van uw account geeft geen recht op enigerlei compensatie of terugbetaling.

5. Klachten

U kunt klachten melden via ons contactformulier, met een duidelijke beschrijving van de reden van de klacht, uw gebruikersnaam, echte naam en adres, de door u gebruikte componenten van askOLI, de datum waarop het probleem zich voordeed en andere informatie die nodig is om een behandeling van de klacht mogelijk te maken.

6. Partners, voordeelprogramma’s en advertenties

Het ondersteunen van een bepaald voordeelprogramma betekent niet dat er een contractuele of andere band is tussen askOLI en de uitgever van het voordeelprogramma in kwestie. Niettemin is het mogelijk dat er samenwerkingsakkoorden met bepaalde partners afgesloten zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is elke partij verantwoordelijk van de uitvoering van haar eigen diensten en kan ze niet aangesproken worden op fouten van de andere partij.
askOLI is ook enkel een verwijzer naar voordelen en advertenties van derden. Wij staan niet in voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Tenzij anders vermeld, worden de voordelen beheerd door de aanbieder van het voordeelprogramma in kwestie en verwijzen wij enkel naar de website van deze aanbieder. De informatie op de website van de aanbieder van het voordeel heeft voorrang op de informatie verstrekt door askOLI. Op deze website kan u de voorwaarden van de aanbieding raadplegen, de kwaliteit van de geboden informatie hang af van de derde partij die u de voordelen aanbiedt. Indien u fouten of weglatingen bemerkt, of nieuwe voordelen wil melden, kunt u dit steeds melden via ons contactformulier. Indien wij dit relevant achten zullen wij dit zo vlug mogelijk aanpassen in onze databank en eventueel melden aan de aanbieder van het voordeel.
askOLI behoudt zich het recht voor de ondersteunde voordeelprogramma’s of onderdelen of voorwaarden van deze op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande verwittiging.
Het is onze ambitie van u een zo volledig mogelijk overzicht van uw voordelen te bezorgen. askOLI beslist niettemin, naar eigen goeddunken, of alle voordelen of een geselecteerd deel van de aanbiedingen van een bepaald voordeelprogramma in de databank opgenomen zullen worden.
Wij richten ons vooral op

 • Algemene voordelen met een langere duurtijd, geen acties die slechts enkele dagen duren of die beperkt zijn tot een kleine regio.
 • Voordelen die echte financiële kortingen vertegenwoordigen op zaken die u echt zoekt, niet aanbiedingen die u willen aanzetten tot impulsaankopen van zaken waar u niet naar op zoek bent.
 • Voordelen waar de korting t.o.v. een standaardprijs duidelijk kwantificeerbaar is.

Wij garanderen dus nooit dat elk voordeel van elk programma in het systeem zit, noch dat de voordelen die er wel in zitten in elke omstandigheid getoond zullen worden. Door gebruik van askOLI erkent u dat askOLI nooit verantwoordelijk gehouden kan worden voor niet-optimale aankopen door uzelf.
Naast de door u gekozen voordeelprogramma’s kunnen wij steeds het initiatief nemen, op onze kosten, om u andere interessante voordelen te tonen, of alternatieve aanbiedingen voor het soort producten waarnaar u op zoek bent.

7. Aanmelden van uw eigen voordeelprogramma

Indien u zelf een voordeelprogramma beheert, kunt u altijd voorstellen om dit in de askOLI databank op te nemen. Uw leden of gebruikers kunnen dan ook van de askOLI functies genieten en automatisch verwittigd worden van de voordelen van uw programma. Voor meer informatie, contacteer ons via ons contactformulier.

8. Gebruik van de promoties

askOLI draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid of uitvoering van de voordelen, voor de levering of kwaliteit van de producten, noch voor de werking of inhoud van de website waarnaar wij u doorsturen voor de details over het voordeel. Alle klachten dient u te richten aan de aanbieder van de respectievelijke voordelen of aan de uitbater van de website of winkel in kwestie.
Houd er rekening mee dat voordelen aan bepaalde voorwaarden verbonden kunnen zijn, of dat er beperkingen kunnen zijn aan de hoeveelheid beschikbare producten, aan de mogelijkheid tot cumuleren met andere promoties, enz. Het is mogelijk dat de aanbieder van het voordeel voorwaarden of beschikbaarheid aanpast zonder ons daarvan op de hoogte te stellen. Consulteer steeds de laatste informatie op de website van de aanbieder.
askOLI zal tenslotte ook niet bemiddelen tussen u en de aanbieder van het voordeel.

9. Technische werking en ondersteuning van uw systeem

askOLI kan op elk moment wijzigingen aanbrengen aan de lijst van ondersteunde browsers, smartphones, zoekmachines en andere platformen, op eigen initiatief of gedwongen door wijzigingen in deze systemen. Gezien het grote aantal smartphones en versies van andere software kunnen wij ook enkel een algemene stelling innemen m.b.t. compatibiliteit met een bepaald type toestel, maar nooit garanderen dat onze toepassingen werken op elke versie van elk ondersteund systeem.
Veel van deze systemen krijgen ook geregeld automatische upgrades door de leverancier. Het kan na een upgrade nooit gegarandeerd worden dat alles nog werkt als voorheen. Wij streven een maximale compatibiliteit met alle systemen na, maar geven geen resultaatsverbintenis.
Het is ook steeds mogelijk dat de askOLI diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn, door onderhoudswerken of voor andere redenen. De gebruikers zullen hiervan niet op voorhand verwittigd hoeven te worden.
Indien u problemen op uw toestel ondervindt kan u terecht bij onze vaak gestelde vragen.
Technische vereisten:

 • askOLI maakt gebruik van “cookies” om u aan te melden op de website en voor andere functies (zie onze privacy verklaring in punt 12). Indien u cookies uitschakelt in uw browser dan kan deze niet aangelogd blijven op askoli.net en kunnen er geen updates van de voordeelprogramma’s verstuurd worden. Ook andere functies kunnen op dat moment slecht functioneren.
 • Ook het gebruik van “Ad Blockers” zou mogelijks een slechte werking kunnen veroorzaken.
 • Firewalls, virus scanners, proxy servers en andere componenten die toegang tot Internet en applicaties kunnen beperken, kunnen eventueel een nadelige invloed hebben op de werking van de askOLI toepassingen, al zal dat in de meeste gevallen niet zo zijn.

askOLI website(s) of applicaties, of onderdelen daarvan, kunnen op elk moment gewijzigd, afgesloten of stopgezet worden door askOLI. De manier waarop voordelen voorgesteld worden op websites of in zoekmachines kan ook op elk moment door askOLI aangepast worden.

10. Aansprakelijkheid

Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout is askOLI niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van directe en indirecte of gevolgschade.
Ingeval askOLI op wettelijke grondslag en in tegenstrijd met hetgeen in deze voorwaarden is bepaald toch gehouden zou zijn, bestaat de maximale schadevergoeding die door (de vertegenwoordiger van ) askOLI uitgekeerd wordt, uit de terugbetaling van de door de gebruiker aan askOLI betaalde gelden voor de uitvoering van de dienst en vernieuwing van abonnement in de laatste zes maanden voor de klacht van de gebruiker en dit voor de delen waarop de schade-eis betrekking heeft, niet inbegrepen verzendings- en administratiekosten, taksen en belastingen.
Bij opzegging van de dienst is er geen terugbetaling aan de gebruiker mogelijk.
U gebruikt de website en applicaties van askOLI steeds op eigen risico. De partijen komen overeen dat virussen en fouten ten gevolge van hacking of andere niet-geoorloofde toegang tot de systemen van askOLI of deze van u als gebruiker, problemen met Internet- en informatica dienstenaanbieders, of fouten ten gevolge van voorheen niet gekende bugs, moeten beschouwd worden als overmacht. De gebruiker is daarbij zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn eigen informatica apparatuur die gebruikt wordt voor de toegang tot askOLI. U bent zelf ook verantwoordelijk voor het volgen van de informatica- en andere richtlijnen van uw werkgever of andere instantie van wie u eventueel de apparatuur of infrastructuur gebruikt om toegang te krijgen tot de Askoli toepassingen. In geval van twijfel, gebruik Askoli op uw privé toestel(len).
askOLI zal ook niet verantwoordelijk zijn indien uw account door derden misbruikt wordt, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, door het kiezen van een zwak wachtwoord of door het communiceren van uw wachtwoord aan derden.
askOLI is niet verantwoordelijk voor adviezen die verstrekt zijn via onze platformen, noch voor deze van de websites waarnaar wij verwijzen. Bij aanbiedingen voor medische, juridische, financiële of andere belangrijke onderwerpen raden we u aan om zo nodig bijkomend advies in te winnen bij een deskundige in deze materie.
Door gebruik te maken van de askOLI website of applicaties, gaat u akkoord met deze beperking van aansprakelijkheid.

11. Aanbrengen van gebruikers

U kan eventueel beloond worden voor het aanbrengen van andere gebruikers. De manier waarop en de voorwaarden zullen u gecommuniceerd worden wanneer dit van toepassing is.
U kan hier geen aanspraak op maken indien u zelf extra accounts aanmaakt. Indien blijkt dat de accounts die u aangebracht heeft niet geregeld gebruikt worden kunnen wij de beloning op elk moment en zonder verdere verwittiging terug intrekken.
Bij het aanbrengen van nieuwe gebruikers dient de procedure die we u zullen voorstellen strikt gevolgd te worden. Achteraf toekennen van de beloning is niet mogelijk.

12. Privacy en bescherming van persoonsgegevens

askOLI verplicht u niet persoonsgegevens op te geven die niet strikt nodig zijn voor het gebruik van de site en applicaties, het staat u nochtans vrij optionele gegevens op te geven of te koppelen met een andere account van uzelf (bijvoorbeeld van sociale media) om het gebruik te vergemakkelijken en uw identificatie mogelijk te maken wanneer u beroep doet op ondersteuning.

Wij baseren ons op de wet op de bescherming van persoonsgegevens van 8 december 1992, 11 december 1998 en de Europese General Data Protection Regulations. U kunt uw gegevens inkijken en aanpassen in uw account of aanvragen via ons contactformulier, mits verstrekken van een identiteitsbewijs. Wij behouden ons het recht voor een administratiekost te rekenen voor onredelijke aanvragen, bijvoorbeeld vanwege het onredelijke aantal aanvragen of het herhaaldelijk opvragen van dezelfde informatie. De eerste 2 aanvragen zijn gratis, voor de daaropvolgende is er een administratiekost van €12 op voorhand te betalen.

askOLI zal uw persoonsgegevens beheren als een goede huisvader en deze nooit verkopen of communiceren aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Indien askOLI u aangeboden wordt door een andere partij, bijvoorbeeld de aanbieder van een voordeelprogramma, kan het zijn dat deze partij bijkomende gegevens aan u vraagt, bijvoorbeeld een abonneenummer. In dat geval zal dit steeds vermeld worden, het gebeurt niet zonder uw medeweten en goedkeuring.

askOLI kan genoodzaakt zijn abonneegegevens aan onderaannemers of dienstenleveranciers ter beschikking te stellen, indien nodig voor de uitvoering van hun werken voor askOLI (bijvoorbeeld onderhouden van de askOLI databank of communicatie). Deze onderaannemers zullen aan vertrouwelijkheid gebonden zijn en evenmin toelating krijgen om uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken of te verkopen.

askOLI ontvangt geen gegevens en houdt er dus ook geen bij over uw persoonlijke surfgedrag of zoekgedrag. Welke gegevens houden we wel bij en wat doen we er mee:

 • Uw email adres. Dit hebben we nodig om uw inschrijving te kunnen afronden, dezelfde askOLI account op meerdere van uw toestellen te kunnen gebruiken en om uw wachtwoord te kunnen resetten. Indien we het belangrijk genoeg achten kunnen we u ook bepaalde informatie per email sturen.
 • Wanneer uw askOLI toepassingen met de askOLI website connecteren, vanaf welk operating system en welke versie deze toepassingen zijn. Deze informatie laat ons toe te zien welke accounts nog actief zijn en welke versies er in omloop zijn. Zo kunnen we onze dienstverlening en ondersteuning verbeteren, ongebruikte accounts verwijderen en u eventuele suggesties doen.
 • Welke voordeelprogramma's u aangeduid heeft om de voordelen van te zien en welke u extra opgegeven heeft als wenselijk. Deze informatie is nodig om u uw voordelen te kunnen tonen, u te tonen welke voordelen u eventueel gemist heeft en om onze voordeelprogramma's zo efficiënt mogelijk te kunnen beheren.
 • De voordelen die askOLI u al dan niet getoond heeft. Enkel uw eigen PC of mobiel toestel weten wat u zoekt op het Internet, maar askOLI kent natuurlijk de voordelen die we gedetecteerd hebben en deze die u op de askOLI website bekeken heeft.
- Op persoonlijke basis kan deze informatie gebruikt worden, om uzelf eraan te herinneren welke voordelen u gemist heeft en welke u gezien heeft, om uzelf te helpen bepalen welke voordeelprogramma's het nuttigst voor u zijn en om te zien of de askOLI baten groter zijn dan de kosten.
- Op niet-persoonlijke basis (zonder mogelijkheid om individuele gebruikers te identificeren) kunnen deze gegevens gebruikt worden om de werking van onze website en de selectie van de voordelen verder te verbeteren en om globale analyses te maken.
 • Het website adres van handelaars die in onze databank voorkomen en die u bezocht heeft, zodat wij anonieme statistieken over winkelbezoeken kunnen verzamelen en uw persoonlijk interesseprofiel kunnen opstellen. Zo kunnen we uit onze duizenden voordelen deze selecteren die voor u het interessantst zijn. 
  Voor de statistieken over website bezoeken ontvangen we enkel informatie over de handelaars in onze databank en niet over enige andere websites die u bezoekt. Wat we ook niet ontvangen zijn: uw persoonlijke gegevens andere dan die u zelf aan askOLI bezorgd heeft, de precieze pagina’s die u op die websites bekijkt of hun inhoud, informatie die u invoert en andere privacy-gevoelige informatie.
 • Welke andere gebruikers u aangebracht heeft of door welke gebruiker u aangebracht bent. Deze gegevens worden gebruikt om de gepaste beloning te kunnen toekennen waar toepasselijk.
 • U kan, volledig vrijwillig, kiezen om interessegebieden (reizen, kleding, …) aan te duiden in onze toepassingen of te antwoorden op sporadische vragen rond uw interesses en persoonskenmerken, bijvoorbeeld om meer relevante suggesties van askOLI te krijgen. Deze gegevens worden gebruikt
- Op persoonlijke basis, om de werking van uw askOLI toepassingen te verbeteren.
- Op niet-persoonlijke basis, om globale analyses over interesses en voordelen te maken.
 • Emails die u met ons uitgewisseld zou hebben of feedback die u achtergelaten heeft via eender welke weg.

Tenzij anders vermeld worden al deze gegevens nooit met derden gedeeld op een wijze waarbij u identificeerbaar zou zijn.
De verzamelde gegevens kunnen worden bijgehouden tot 12 maand nadat uw askOLI account afgesloten is. Daarna worden de gegevens volledig geanonimiseerd. Emails en feedback worden niet gewist. Indien u eerder uw gegevens wil verwijderen door ze te anonimiseren kan u dat aanvragen op het contactformulier.

In “private browsing” modus wordt de askOLI extensie in de meeste browsers automatisch uitgeschakeld. U kan deze ook handmatig uitschakelen, meer informatie hierover vindt u in onze FAQ.
Opmerking: de askOLI extensies zijn tevens gecontroleerd door Chrome en Firefox bij het aanmelden in hun extensie bibliotheek en moeten ook aan hun extra privacy eisen voldoen.

Cookies

askOLI maakt net zoals andere websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat door een website aan uw browser doorgegeven wordt en dat gebruikt wordt om deze computer te identificeren, bijvoorbeeld om u automatisch aan te loggen of uw instellingen te kunnen opslaan. Een cookie als dusdanig kan niet gebruikt worden om u als persoon te identificeren.

askOLI gebruikt cookies voor:

 • Het verbeteren van uw gebruikservaring door het onthouden van uw voorkeuren, zoals taal, land, instellingen.
 • Het automatisch aanloggen van uzelf als gebruiker. Indien u cookies zou weigeren op uw computer, kan de askOLI browser extensie of app geen contact leggen met de askOLI website en u niet identificeren. Er kunnen dan onder andere geen voordeelgegevens gedownload worden, maar ook de werking van andere askOLI onderdelen kan hiermee geblokkeerd worden.
 • Het bijhouden van analyses over het gebruik en de werking van de website, gebruik makende van Google Analytics.
 • Het tonen van advertenties op andere platformen aan mensen die interesse tonen in askOLI. Ook met deze cookies kunnen we u niet als persoon identificeren.

Door akkoord te gaan met onze privacy policy gaat u akkoord met dit gebruik van cookies. De techniek laat ons vandaag nog niet toe om per type cookie instellingen te maken.

13. Communicatie

askOLI kan met u communiceren via de Berichtendienst binnen de askOLI applicaties (voorkeurmethode), of via Email. Alle berichten via deze media verstuurd worden geacht verzonden en gelezen te zijn en te volstaan als informatie. Indien de inhoud niet duidelijk is kunt u ons dit natuurlijk steeds melden.

14. Aankopen

Het is mogelijk dat u aankopen doet bij askOLI. Het kan hier gaan over abonnementen, updates, software of eender welke andere goederen of diensten. askOLI gebruikt gekende en betrouwbare afhandelaars voor de online betalingen en krijgt geen directe toegang tot uw kredietkaartgegevens.
Door een aankoop op askoli.net en aanverwante websites gaat u akkoord met een onmiddellijke uitvoering van de dienst en verzaakt u aan het herroepingsrecht van 14 dagen voor verkoop op afstand. U krijgt bij uw aankoop immers onmiddellijk toegang tot de volledige databank van askOLI, tot de door askOLI zelf aangeboden voordelen en tot de andere askOLI diensten. De gratis gebruiksperiode na aanmaken van een account overtreft bovendien ruimschoots de wettelijke periode van het herroepingsrecht en laat u toe de askOLI dienst lang en grondig te evalueren alvorens tot een aankoop over te gaan. Ook indien u betaald zou hebben voor de askOLI diensten en u krijgt deze achteraf gratis aangeboden door, bijvoorbeeld, de uitbater van een voordeelprogramma, zal u uw aankoop niet terugbetaald kunnen krijgen.
Door een aankoop te doen erkent u ook dat askOLI nooit gehouden zal zijn tot een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van uw aankoop in geval van tijdelijke of permanente niet-beschikbaarheid van een deel of het geheel van de askOLI diensten, tenzij er een expliciete niet tevreden, geld terug garantie wordt gegeven.

15. Intellectuele eigendom

Alle software van de askOLI website(s) en applicaties zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt ook voor de teksten op de website en voor de inhoud van de databank met voordelen. Geen enkel onderdeel mag zonder expliciete schriftelijke toestemming van askOLI gekopieerd, gepubliceerd, gewijzigd of reverse-engineered worden. Dit geldt onder andere voor, maar niet beperkt tot:

 • De inhoud van de website
 • De visuele elementen van de website
 • De downloadbare documenten en applicaties
 • De programmacode van de website en applicaties
 • De manier waarop voordelen getoond worden op websites en in zoekresultaten
 • De lijst van voordelen in de databank of onderdelen hiervan
 • Het merk, de naam en het logo van askOLI
 • De koppelingen met andere websites en toepassingen

Door het gebruik van de website, de toepassingen of door het aanmaken van een account, gaat u akkoord om geen methodes of onderdelen askOLI te kopiëren of na te bootsen.

16. Nietigheid – Verzaking

Indien enige bepaling (of deel ervan) van deze Voorwaarden ongeldig, onafdwingbaar of nietig  zal worden verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid of afdwingbaarheid, van de andere bepalingen, of dat deel van de bepaling dat niet beïnvloed is, aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door askOLI om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

17. Geschillen en toepasbaar recht

De askOLI site en applicaties volgen de Belgische wetgeving. Indien een functie of voorwaarde van askOLI in strijd is met de geldende wetgeving in uw land, dient u het gebruik onmiddellijk te staken.
Bij geschillen is de rechtbank van Leuven bevoegd.

18. Uw mening

Uw mening is altijd welkom. Het is mogelijk dat we u actief om feedback vragen, of u kan ons altijdeen bericht sturen via ons contactformulier.
Door het geven van feedback via welke weg dan ook:

 • Doet u afstand van auteurs- en andere rechten van deze feedback en geeft u ons de toestemming deze al dan niet op de askOLI website en elders te publiceren, eventueel inclusief uw voornaam en de eerste letter van uw achternaam en eventueel uw woonplaats. De publicatie kan een verkorte of gecorrigeerde versie van uw tekst zijn. Deze kan eventueel van een foto van een willekeurig model voorzien worden, zodat u niet identificeerbaar bent.
 • Verklaart u zelf askOLI te gebruiken en uw feedback te baseren op uw echte ervaringen.
 • Verklaart u deze feedback uit eigen beweging te doen, zonder een beloning door een van de programma’s of handelaren.